Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.02.2024 05:01

Karta obstarávania #35478/2022
eGov služby a manažment údajov v meste Zlaté Moravce

Informácie

ID zákazky
36251
Názov predmetu
eGov služby a manažment údajov v meste Zlaté Moravce
Číslo spisu
35478/2022
Číslo z vestníka VO
143 - MSS
Číslo z vestníka EU
2023/S 001-001061
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
609 426,67 EUR
Hlavný CPV
72330000-2 - Služby na štandardizáciu a klasifikáciu obsahu a dát
Doplňujúci CPV
72212000-4 - Programovanie aplikačného softvéru
72600000-6 - Počítačové podporné služby a poradenstvo
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
72250000-2 - Služby týkajúce sa podpory systému
72212732-9 - Služby na vývoj softvéru na zaistenie bezpečnosti dát
72260000-5 - Služby súvisiace so softvérom
72266000-7 - Softvérové poradenstvo
72263000-6 - Implementácia softvéru
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ z dôvodu vysokej pracnosti a z toho vyplývajúcej zvýšenej chybovosti uprednostňuje, aby koordinácia zdrojov a kapacít potrebných na realizáciu jednotlivých aktivít projektov (čiastkových plnení) vychádzala zo strany jedného zhotoviteľa uplatňovala jednotný prístupu. V nadväznosti na priamu previazanosť jednotlivých aktivít projektov (čiastkových plnení) na časový harmonogram realizácie, nemôže verejný obstarávateľ pripustiť, aj so zohľadnením disponibilného časového fondu, vznik aj minimálneho rizika spojeného s nedosiahnutím vzájomnej dohody medzi rôznymi zhotoviteľmi a ich jednotlivými členmi tímu. Hlavné aktivity projektov sú navzájom prepojené a každá zmena má vplyv aj na ďalšie časti. v prípade poskytovania údajov Moje dáta je potrebné zabezpečiť Čistenie údajov, Dátovú integráciu na centrálnu platformu, využívať konzumované údaje, využívať zavádzané Registre alebo evidencie a prípadné zmeny. Dôležitou súčasťou previazanosti systému je vyčistenie dát a následné využitie pri elektronických službách pre podnikateľov a občanov, kde nie je možné tolerovať duplicity.
Zásadným dôvodom spojenia projektov do jednotného celku funkcionalít, je otázka priamej priradenej zodpovednosti. Technicky a odborne často nie je možné určiť v rámci akceptačného konania priamu zodpovednosť za vzniknuté vady a jednoznačne priradiť zodpovedného zhotoviteľa, u ktorého sa uplatní prípadný sankčný mechanizmus.
Povinnosťou verejného obstarávateľa je zabezpečiť realizáciu projektov spôsobom, ktorý v maximálnej miere eliminuje všetky riziká. Ich dôsledkom môže byť nerealizovanie projektov, nenaplnenie očakávaní týchto výziev, nedostatočný prínos pre mesto či nehospodárna a neefektívna realizácia. Rozhodnutie o nerozdelení predmetu zákazky považuje za racionálne, efektívne a hospodárne.
Nerozdelením predmetu zákazky na časti verejný obstarávateľ neuprie ani neobmedzí účasť záujemcov v danom verejnom obstarávaní, nakoľko zákon o verejnom obstarávaní umožňuje viacero spôsobov, akým je možná účasť v danom verejnom obstarávaní aj tých hospodárskych subjektov, ktoré by z rôznych dôvodov neboli schopné plniť predmet zákazky v postavení generálneho dodávateľa. Verejný obstarávateľ taktiež prihliadal aj na možné praktické dôsledky rozdelenia/nerozdelenia zákazky na časti v súvislosti s následným plnením verejnej zákazky, ktorými sú v prípade rozdelenia zákazky na časti podľa jeho názoru možné predraženie, komplikovaná koordinácia plnenia jednotlivých uchádzačov, previazanosť čiastkových plnení v nadväznosti na obmedzenie možnosti uplatnenia zodpovednostných vzťahov za vady čiastkových plnení a iné.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je prostredníctvom odborných služieb implementovať projekty eGov služby v meste Zlaté Moravce a Manažment údajov v meste Zlaté Moravce do informačného systému verejného obstarávateľa a to úpravou existujúcich služieb, dodaním nových požadovaných služieb, dodaním požadovaných interných integrácií a funkcionalít na existujúce systémy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
31.01.2023 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Zlaté Moravce
Adresa
1. mája 2
Zlaté Moravce
953 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Annamária Lukáčová
lukacovaannamaria@gmail.com
+420 904090344
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4431

Dokumenty