Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2018 01:33

Karta obstarávania #NBS1-000-021-760
Úprava areálu vo VÚZ Bystrina

Informácie

ID zákazky
366
Názov predmetu
Úprava areálu vo VÚZ Bystrina
Číslo spisu VO
NBS1-000-021-760
Číslo z vestníka VO
3157 - WYP
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Podlimitné zákazky
Typ obstarávania
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
528 400.00 EUR
Hlavný CPV
45212100-7 - Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie športovo - relaxačného areálu viacúčelového zariadenia NBS v katastrálnom území Starý Smokovec, Vysoké Tatry v rozsahu vybudovania najmä spevnených a komunikačných plôch, športovísk a oddychových zón.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných požiadaviek, množstva a špecifikácií je uvedené v časti B. „Opis predmetu zákazky“, v časti C. „Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky“ a v prílohách súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
28.03.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Adresa
Imricha Karvaša 1
Bratislava - mestská časť Staré Město
81325, Slovenská republika
Procesný garant
Ľubica Červeníková
lubica.cervenikova@nbs.sk
+421 257871216
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8643

Dokumenty