Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.03.2023 10:40

Karta obstarávania #177/2022
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF).

Informácie

ID zákazky
36658
Názov predmetu
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF).
Číslo spisu
177/2022
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 12/2023 - 18.01.2023 Oznámenie 1654 - MSS
Číslo z vestníka EU
2023/S 012-029299 z 12. 1. 2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
2 617 886,00 EUR
Hlavný CPV
72260000-5 - Služby súvisiace so softvérom
Doplňujúci CPV
72267000-4 - Služby na údržbu a opravu softvéru
72261000-2 - Softvérové podporné služby
72212000-4 - Programovanie aplikačného softvéru
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Vzhľadom k povahe predmetu zákazky a vzájomné zložité prepojenia funkcionalít a procesov v prostredí ISUF a súvisiacich integračných prepojení na externé systémy, nie je možné jednotlivé služby a teda ani predmet zákazky žiadnym spôsobom rozdeliť. Rozvoj a rozširovanie funkcionalít je úzko späté s poskytovaním následnej aplikačnej podpory. Technicky a funkčne by verejnému obstarávateľovi rozdelenie predmetu zákazky medzi viacerých poskytovateľov spôsobovalo neprimerané problémy, ktoré v rámci nedorozumení a sporov medzi poskytovateľmi jednotlivých služieb môžu reálne spôsobiť znefunkčnenie častí alebo celého systému. Zároveň je potrebné podotknúť, že predmet zákazky je síce rozdelený na jednotlivé služby, avšak práce, ktoré budú v rámci nich vykonávané, predpokladajú podrobné poznanie prác už realizovaných činností či už prostredníctvom služieb aplikačnej podpory, alebo prostredníctvom rozvoja aplikácie. Uvedené je možné zabezpečiť iba realizáciou všetkých prác a služieb jedným poskytovateľom.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Zabezpečenie služieb podpory produktívnej prevádzky pre informačný systém účtovníctva fondov ISUF je nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia kontinuálnej dostupnosti a funkčnosti systému ISUF ako nadrezortného systému pre finančné riadenie a vedenie účtovníctva fondov EÚ a iných finančných nástrojov, vzhľadom na vykazovanie finančných a účtovných údajov na národnej úrovni, ako i Európskej komisii, Európskemu dvoru audítorov a Eurostatu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.03.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
03.03.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Adresa
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovenská republika
Procesný garant
Marián Fačkovec
marian.fackovec@mfsr.sk
+421 259584014

Dokumenty