Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2018 01:36

Karta obstarávania #2881/2018
Geodetické služby

Informácie

ID zákazky
368
Názov predmetu
Geodetické služby
Číslo spisu VO
2881/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
8 333.33 EUR
Hlavný CPV
71332000-4 - Geotechnické inžinierske služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky sú geodetické práce spočívajúce vo vypracovaní a odovzdaní geometrických plánov pre majetkovo – právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddelenie pozemkov a stavieb vrátane ich zápisov do evidencie katastra nehnuteľností, geometrických plánov pre vyznačenie vecného bremena, vytyčovanie hraníc pozemkov, vypracovávanie výkupových elaborátov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a to všetko na základe samostatných objednávok. Geodetické práce je potrebné vykonať v súlade so Smernicou na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovaní pozemkov ÚGKK SR 28.11.1997 č. NP – 3595/1997.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
12.03.2018 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Dokumenty