Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.05.2024 19:52

Karta DNS #MAR 2/2023
DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné a elektromontážne práce

Informácie

ID zákazky
36815
Názov predmetu
DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné a elektromontážne práce
Číslo spisu
MAR 2/2023
Číslo z vestníka VO
2807 - MUP Vestník č. 19/2023 - 26.01.2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 018-048983
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce, Služby
Predpokladaná hodnota
5 500 000,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45215400-1 - Cintorínske práce
45262690-4 - Celková údržba chátrajúcich budov
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45262600-7 - Rôzne špecializované remeselné stavebné práce
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov
45350000-5 - Mechanické inštalácie
45342000-6 - Montáž oplotenia
45233160-8 - Cestičky a iné spevnené povrchy
45233250-6 - Práce na úprave povrchu okrem ciest
45223800-4 - Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií
45453100-8 - Renovačné práce
45454000-4 - Obnovovacie práce
50720000-8 - Opravy a údržba ústredného kúrenia
50510000-3 - Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
45232410-9 - Kanalizačné práce
44162100-4 - Pomocný materiál pre potrubia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
45454100-5 - Reštaurovanie
45262630-6 - Výstavba pecí
45215300-0 - Stavebné práce pre krematóriá
45110000-1 - Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné a elektromontážne práce na cintorínoch o objektoch v správe MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy.

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa stavebných vodoinštalačných, kanalizačných, kúrenárskych, elektroinštalačných a elektromontážnych prác bežne dostupných na trhu, v rámci ktorej sa budú uskutočňovať realizácie jednotlivých prác na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený na samostatné kategórie:
1. kategória Stavebné práce,
2. kategória Remeselné stavebné práce,
3. kategória Vodoinštalačné a kanalizačné práce, práce na ústrednom kúrení,
4. kategória Elektroinštalačné práce
5. kategória Práce na kremačných peciach
6. kategória Reštaurátorské práce

Poznámka

Verejný obstarávateľ zvolil DNS ako otvorený a transparentný systém, z dôvodu potreby realizácie opakovaných stavebných zákaziek. Nakoľko sa rozpočet verejného obstarávateľa, podľa aktuálnych potrieb, v priebehu kalendárneho roku mení, nedokáže verejný obstarávateľ iným spôsobom zabezpečiť dodržanie ustanovení ZVO o účelovom delení zákazky. Verejný obstarávateľ bude transparentne zverejňovať jednotlivé výzvy v rámci DNS podľa aktuálnych potrieb a možností rozpočtu. Otázku bežnej dostupnosti sa snažíme vyriešiť zverejnením kompletnej podkladovej dokumentácie a umožnením obhliadky miesta plnenia v rámci jednotlivých výziev.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
24.02.2023 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
24.02.2023 10:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
26.02.2027 14:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

1. Kategória Stavebné práce

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45215400-1 - Cintorínske práce
45262690-4 - Celková údržba chátrajúcich budov
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov
45350000-5 - Mechanické inštalácie
45342000-6 - Montáž oplotenia
45233160-8 - Cestičky a iné spevnené povrchy
45233250-6 - Práce na úprave povrchu okrem ciest
45223800-4 - Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií
45453100-8 - Renovačné práce
45454000-4 - Obnovovacie práce
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
45110000-1 - Búranie budov a demolačné práce a zemné práce

2. kategória Remeselné stavebné práce

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
45262600-7 - Rôzne špecializované remeselné stavebné práce
Doplňujúci CPV
45453100-8 - Renovačné práce
45454000-4 - Obnovovacie práce
71322100-2 - Výpočet stavebných nákladov pri stavebno-inžinierskych prácach
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
45111000-8 - Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce

3. kategória Vodoinštalačné a kanalizačné práce a práce na ústrednom kúrení,

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
50720000-8 - Opravy a údržba ústredného kúrenia
Doplňujúci CPV
50800000-3 - Rôzne opravárske a údržbárske služby
44161200-8 - Vodovodné potrubia
44163130-0 - Kanalizačné rúry
44620000-2 - Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich časti
44163241-1 - Izolované spoje
44164000-7 - Obalenie/obloženie a uloženie potrubia
50720000-8 - Opravy a údržba ústredného kúrenia
90400000-1 - Kanalizačné služby
51000000-9 - Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)
50510000-3 - Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

4. kategória Elektroinštalačné práce

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
Doplňujúci CPV
45315100-9 - Elektrotechnické inštalačné práce
45111300-1 - Demontážne práce
45255400-3 - Montážne práce
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

5. kategória Práce na kremačných peciach

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
45262630-6 - Výstavba pecí
Doplňujúci CPV
45215300-0 - Stavebné práce pre krematóriá
45453000-7 - Generálne opravy a renovačné práce
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

6. kategória Reštaurátorské práce

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
45454100-5 - Reštaurovanie
Doplňujúci CPV
45454000-4 - Obnovovacie práce
45453100-8 - Renovačné práce
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Zákazky