Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 16:26

Karta zákazky #MAR 2/2023-015
Oprava - Oporný múr - cintorín Lamač, BA

Informácie

ID zákazky
52424
Názov predmetu
Oprava - Oporný múr - cintorín Lamač, BA
Kategória DNS
1. Kategória Stavebné práce
Číslo spisu
MAR 2/2023-015
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
149 000,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45215400-1 - Cintorínske práce
45454000-4 - Obnovovacie práce
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zabezpečenie opravy oporného múru v areáli cintorína Lamač, nakoľko je po rokoch užívania značne poškodený a dochádza k jeho degradácii a deformácii, čo predstavuje v súčasnosti havarijný stav.

Predpokladaná činnosť zhotoviteľa:
a/ odstránenie, odvoz a likvidácia náletových drevín,
b/ sanácia oporného múru: z časti bude poškodený múr preskladaný a doplnený lomovým kameňom
v hrúbke 200 mm a z časti bude vybudovaný zo ŽB kotvenej a dilatovanej steny,
c/ vysadenie brečtanu v päte múru,
d/ oprava/výmena lokálne poškodených častí zábradlia a povrchová úprava zábradlia,
e/ odvodnenie rubu múra,
f/ zemné práce,
g/ vyčistenie priekopy.

Technický opis prác:

V zmysle výkazu, výmeru – príloha č. 1.1
Práce budú vykonané v rámci havarijného stavu.

Rozsah zákazky: komplet dodanie, vrátane dopravy a realizácie
Dodanie: max. do 5 mesiacov od podpísania Zmluvy o dielo

Obhliadka sa uskutoční za účasti projektanta len po telefonickom dohovore:
dňa 08.02.2024 o 11.00 hod. (nie je povinná)
Kontaktná osoba : Ing. Jana Hronská
Tel. č.: +421 948 656 785
e-mail: jana.hronska@marianum.sk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Zmluva o dielo

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.02.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.02.2024 10:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty