Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.03.2023 15:18

Karta zákazky #MAR 6/2022-008
Výroba, dodanie tabúľ, nálepiek a polepov na automobily a ich inštalácia

Informácie

ID zákazky
36952
Názov predmetu
Výroba, dodanie tabúľ, nálepiek a polepov na automobily a ich inštalácia
Kategória DNS
Časť 1. Informačné a označovacie tabule
Číslo spisu
MAR 6/2022-008
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 420,00 EUR
Hlavný CPV
30195000-2 - Tabule
Doplňujúci CPV
35261000-1 - Informačné panely
79800000-2 - Tlačiarenské a príbuzné služby
45350000-5 - Mechanické inštalácie
22000000-0 - Tlačené výrobky a príbuzné produkty
30199410-7 - Samolepiaci papier
44174000-0 - Fólia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je výroba, dodanie a inštalácia informačných tabúl vrátane výkopových a betonárskych prác, tlač a výlep nálepiek, špecializované tlačiarenské služby, grafické služby, v zmysle dizajn manuálu v rozsahu v zmysle prílohy č. 2. Súčasťou zákazky je demontáž, odvoz a likvidácia pôvodných tabúl, doprava a montáž nových tabúl.
Predmetom zákazky je aj výroba, dodanie a inštalácia polepov na motorové vozidlá v zmysle dizajn manuálu v rozsahu v zmysle prílohy č. 2. Súčasťou zákazky je aj 25 človekohodín grafických služieb. Fólia odolná poveternostným podmienkam, skladajúca sa z viacerých vrstiev. Posledná vrstva je priehľadná, ktorá zabraňuje fólií vyblednúť.

Dodanie v termínoch: v zmysle spracovaného harmonogramu s úspešným uchádzačom
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 2 tejto výzvy.

Objednávka s VOP

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Objednávka s VOP

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.02.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
01.02.2023 10:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty