Stav: Zrušená

Serverový čas: 14.07.2024 18:52

Karta DNS #MAR 6/2022
DNS Výroba a dodanie informačných tabúl, výroba a inštalácia polepov, špecializované tlačiarenské služby v zmysle dizajn manuálu

Informácie

ID zákazky
17474
Názov predmetu
DNS Výroba a dodanie informačných tabúl, výroba a inštalácia polepov, špecializované tlačiarenské služby v zmysle dizajn manuálu
Číslo spisu
MAR 6/2022
Číslo z vestníka VO
052/2022 , 14442-WYT
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
150 000,00 EUR
Hlavný CPV
30195000-2 - Tabule
Doplňujúci CPV
35261000-1 - Informačné panely
44174000-0 - Fólia
30199410-7 - Samolepiaci papier
22458000-5 - Tlačoviny na objednávku
22000000-0 - Tlačené výrobky a príbuzné produkty
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
79800000-2 - Tlačiarenské a príbuzné služby
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Výroba a dodanie informačných tabúl, výroba a inštalácia polepov, špecializované tlačiarenské výrobky v zmysle dizajn manuálu.

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa výroby, dodania a inštalácie informačných tabúl, polepov samolepiacimi fóliami, a špeciálnych tlečených výrobkov bežne dostupných na trhu. V rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky. DNS je zriadený na dobu trvania max. 3 roky (36 mesiacov).
Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený na kategórie predmetu obstarávania:

1. Výroba a dodanie informačných tabúl PHZ 90 000,00 € bez DPH
2. Výroba a inštalácia polepov PHZ 30 000,00 € bez DPH
3. Výroba a dodanie špecializovaných tlačiarenských výrobkov PHZ 30 000,00 € bez DPH

Verejný obstarávateľ chce operatívnym zadávaním zákaziek umožniť účasť aj menším dodávateľom a preto odporúča aj menším dodávateľom, ktorí spĺňajú podmienky účasti (*v zmysle časti B. týchto podkladov – text priamo do SP), aby zaslali žiadosť o zaradenie do DNS, aby sa tak mali možnosť uchádzať o vyhlásené zákazky. Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné potom zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky, a preto verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS do uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v týchto súťažných podkladoch. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.
Pre orientáciu v DNS verejný obstarávateľ uvádza nasledujúci orientačný popis jednotlivých výrobkov.

DNS je rozdelené na tri samostatné časti:

1. Výroba a dodanie informačných tabúl
- Exteriérové tabule:
Výroba DiBond tabúľ bez potlače, Hrúbka: 4mm, formáty a typy tabúľ: vstupné – údaje o otváracích hodinách na pohrebisku v59x š39 cm, sektorové na pohrebiská v42 xš30cm alebo v41x š29 cm, tabule pre prevádzkový poriadok pohrebiska v87x š178 cm, orientačné tabule v118x š98 cm a osadenie tabúl.
Výroba fólie a polep na Dibond tabule s lamináciou spolu s prácou – rozmery podľa vyššie uvedených tabúl.
Tabula na vstupe na cintorín Vrakuňa v261*š840 cm. Foto v prílohe.
Na vybratých tabuliach odstránenie fólií a nahradenie novými.
Vybraté pôvodné tabule budú nahradené novými v závislosti od opotrebovania, resp. ich stavu.
Presné počty výmeny polepov a tabúľ po obhliadke a zameraní.
- Interiérové tabule:
Výroba komatexových interiérových tabúl na označenie vnútorných priestorov organizácie, Hrúbka: 3mm, Rozmer: v70*100cm


2. Výroba a inštalácia polepov
Výroba a aplikácia polepov na výkladové okná a vstupné dvere, odstránenie pôvodných polepov Presné počty a rozmery po zameraní.
Krematórium:
Polep na okno bez bieleho podkladu logo + pattern, 6 ks výkladové okno, 3x vstupné dvere
Polep: Otváracie hodiny, názvy strediska – Výdaj urien, kontakt: 02/ 50 700 152, Pohrebná služba, vybavovanie pohrebov v krematóriu aj na cintorínoch, Správa cintorínov a urnového hája, kontakt: 02/ 50 700 153, spravauh@marianum.sk
Polep na zástavke

Šafárikovo nám.:
Polep na okno bez bieleho podkladu logo+pattern,
Polep vstupné dvere: Otváracie hodiny, názov strediska, kontakt (3x)

Vrakuňa:
Polep na okno bez bieleho podkladu logo + pattern,
Polep: Otváracie hodiny, názov strediska, kontakt
Vozidlá:
Polep na vozidlá: celkom 19 vozidiel, z toho max. 11ks dodávka – polep vrátane patternu, 8ks osobné – polep len logo v zmysle dizajn manuálu.
Polep elektromobilov – 3 ks

3. Výroba a dodanie špecializovaných tlačiarenských výrobkov
- Hlavičkový papier
- Katalógy urien, truhiel, kytíc, vencov, ikebán, Farebnosť: 4+4, Väzba: V1, Formát: A4, Rozsah strán od 10 – 30, Papier: 135g OLN – orientačné množstvo v ks
- Letáky – podľa aktuálnej potreby, Formáty: A5, Papier: 135g OLN, Tlač: digitálna, farebnosť 4+4
- Obálky s logom – podľa potreby DL, C4, C5
- Samoprepisovacie tlačivá – formát A5
- Vizitky: papier 300g, natieraný matný

V prílohe zverejňujeme pre orientáciu fotografie jednotlivých výrobkov, polepov a tlačovín.

Poznámka: Uvedený opis je iba orientačný pre potreby zriadenia DNS, rozsah a technická špecifikácia jednotlivých zákaziek budú upresnené vo výzvach na predkladanie ponúk jednotlivých zákaziek v rámci DNS

Predpokladané podmienky plnenia:
Plnenie na základe: Objednávka/objednávky s VOP k jednotlivým výzvam
Termíny plnenia: do 3 týždňov od doručenia objednávky

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
24.03.2022 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
24.03.2022 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
25.03.2025 00:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Časť 1. Informačné a označovacie tabule

Stav
Zrušená
Hlavný CPV
30195000-2 - Tabule

Časť 2. Výroba a inštalácia polepov

Stav
Zrušená
Hlavný CPV
30195000-2 - Tabule

Časť 3. Tlačené výrobky

Stav
Zrušená
Hlavný CPV
30195000-2 - Tabule

Zákazky