Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 04:56

Karta obstarávania #SP-1-3
Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Informácie

ID zákazky
37026
Názov predmetu
Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov
Číslo spisu
SP-1-3
Číslo z vestníka VO
016/2023 pod číslom 02218-WYP dňa 24. 1. 2023
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
245 108,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45215100-8 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov a vytvorenie priestoru sociálnych priestorov (šatňa ženy, šatňa muži, sprchy, WC) na 1.NP v objekte NÚRCH. Nevyhnutné stavebné a dispozičné úpravy sú podriadené účelu využitia daných priestorov. Dané úpravy vychádzajú z požiadaviek zmodernizovania priestorov a z vytvorenia šatní a spŕch v bazénovej časti objektu, ktoré budú prispôsobené imobilným pacientom. Pri modernizácii a stavebných úpravách nedôjde k zásahu do verejných inžinierskych sietí a nedôjde k navýšeniu kapacity pacientov a tak nie sú požadované navýšenia súčasných kapacít sietí a rovnako parkovacích státí.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.02.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
13.02.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národný ústav reumatických chorôb
Adresa
Nábr. I. Krasku 4
Piešťany
92112, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Veronika Dobiášová
veronika.dobiasova@nurch.sk
+421 908283860

Dokumenty