Stav: Zrušená

Serverový čas: 17.04.2024 00:44

Karta zákazky #MAR 6/2021-019
Odborný posudok a návrh technického riešenia na odvodnenie kryptového miesta v areáli cintorína Podunajské Biskupice

Informácie

ID zákazky
37266
Názov predmetu
Odborný posudok a návrh technického riešenia na odvodnenie kryptového miesta v areáli cintorína Podunajské Biskupice
Číslo spisu
MAR 6/2021-019
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
350,00 EUR
Hlavný CPV
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Doplňujúci CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
71300000-1 - Inžinierske služby
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
71322000-1 - Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve
71322100-2 - Výpočet stavebných nákladov pri stavebno-inžinierskych prácach
71330000-0 - Rôzne inžinierske služby
71336000-2 - Inžinierske podporné služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vypracovanie odborného posudku a návrhu technického riešenia na odvodnenie kryptového miesta, zabezpečenie krypty proti zatekaniu a udržaniu suchého vnútorného priestoru krypty na cintoríne v Podunajských Biskupiciach (nájomca krypty – p. Uchaľ) stavebným inžinierom s odbornou spôsobilosťou (projektant pozemných stavieb) v rozsahu nižšieuvedených činností:
a/ miestna obhliadka, overenie existujúceho stavu a určenie pravdepodobných príčin zatečenia
kryptového miesta,
b/ návrh technického riešenia/ zabezpečenie odstránenia vody z krypty a návrh alternatív pre udržanie
suchej krypty/;
pri tech. návrhoch je potrebné uvažovať so zachovaním vonkajších, ale aj vnútorných rozmerov krypty;
návrhy riešenia /odborný posudok/ poslať pred odovzdaním na pripomienkovanie zástupcovi
objednávateľa;

c/ vypracovanie výkazu, výmeru.

Počet vyhotovení : 6 kópií + 1 elektronická verzia (odovzdanie na USB nosiči)

IV. Kategória – menej náročné služby v rozsahu 17,5 hodín.

Zmluva: objednávka s VOP

Dodanie: do 20.02.2023

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Objednávka s VOP

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.02.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.02.2023 10:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty