Stav: Ukončená

Serverový čas: 13.04.2024 18:58

Karta obstarávania #08397/2023
Mobilné dátové a telefónne služby

Informácie

ID zákazky
37732
Názov predmetu
Mobilné dátové a telefónne služby
Číslo spisu
08397/2023
Číslo z vestníka VO
036/2023 pod číslom 07364-MSS dňa 16.02.2023.
Číslo z vestníka EU
2023/S 033-097668 z dňa 15.02.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 674 090,40 EUR
Hlavný CPV
64210000-1 - Telefónne služby a prenos údajov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom zákazky je obstaranie mobilných dátových a telefónnych služieb (hlasové služby, SMS, MMS, dátové služby, internet, telemetrické služby a ďalšie služby) v rámci verejnej telefónnej siete. Z dôvodu potreby zabezpečenia komplexnej služby, verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti. Nerozdelenie predmetu zákazky na časti negatívne neovplyvňuje hospodársku súťaž vzhľadom k tomu, že položky predmetu zákazky sú bežné a voľne dostupné na trhu a na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré sú schopné dodať celý predmet zákazky ako celok.

Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti a na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov, ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by bolo umožnené uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky a takýto stav je vo svojej podstate pre verejného obstarávateľa nepredstaviteľný.

Verejný obstarávateľ pristúpil k nerozdeleniu predmetu zákazky na časti, ktoré odôvodňuje v súlade s § 28 ods. 2 ZVO v zmysle vyššie uvedeného.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie mobilných dátových a telefónnych služieb (hlasové služby, SMS, MMS, dátové služby, internet, telemetrické služby a ďalšie služby) v rámci verejnej telefónnej siete.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.03.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.03.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Kristína Priečková
kristina.prieckova@bbsk.sk
+421 947903562

Dokumenty