Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.05.2024 21:24

Karta obstarávania #SE-VO2-2023/004044
Teleskopický obušok s puzdrom

Informácie

ID zákazky
40217
Názov predmetu
Teleskopický obušok s puzdrom
Číslo spisu
SE-VO2-2023/004044
Číslo z vestníka VO
090/2023 p.č. 16981-MST z 09.05.2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 088-268721 z 05.05.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
868 550,00 EUR
Hlavný CPV
35113300-2 - Bezpečnostné zariadenia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že sa jedná o jeden logicky previazaný celok plnenia predmetu zákazky. Plnenie predmetu zákazky je charakteristické pre zadávanie jednej zákazky ako celku. Na relevantnom trhu je dostatok dodávateľov predmetu zákazky, schopných a oprávnených dodať predmet zákazky komplexne bez obmedzenia hospodárskej súťaže, čo bolo preukázané v rámci predkladania cenových ponúk za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Nerozdelenie predmetu zákazky vzhľadom na charakter predmetu zákazky je v súlade s princípom hospodárnosti, efektívnosti, nediskriminácie hospodárskych subjektov a čestnej hospodárskej súťaže.
So zreteľom na hospodárnosť je verejný obstarávateľ presvedčený, že jediným spôsobom, ktorým je možné tento cieľ a hospodárnosť dosiahnuť je predmet zákazky „Obušok teleskopický s puzdrom“ nedeliť ale zachovať ho v celistvom stave.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Teleskopický obušok sa skladá z troch do seba zasunutých oceľových kalených trubiek. Prudkým švihnutím zápästia sa obušok otvorí do plnej dĺžky a jeho časti sa automaticky spevnia pomocou tzv. frikčnej aretácie. Je vybavený gumovou protišmykovou rukoväťou. Zloženie obušku je vykonané tlačidlom na konci rukoväte zatlačením na jeho špičku, alebo úderom na špicu obušku o tvrdú podložku, ak nie je vybavený aretačným tlačidlom (zasunutie trubiek do seba). Povrchová úprava kovových častí musí byť odolná proti oderom, vo vyhotovení čierny nikel-zinok.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.06.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
08.06.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Baxant
miroslav.baxant@minv.sk
+421 250944575
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty