Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 08:30

Karta zákazky #12/2023/LD
Zákazka č. 35 - Spevnená plocha Borina v Nitre

Informácie

ID zákazky
40440
Názov predmetu
Zákazka č. 35 - Spevnená plocha Borina v Nitre
Číslo spisu
12/2023/LD
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
26 127,84 EUR
Hlavný CPV
45233000-9 - Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je oprava spevnenej plochy centrálneho priestoru s polyfunkčnou jestvujúcou asfaltovou plochou. Spevnená plocha má dve časti oddelené spevneným svahom kamenivom s výškou svahu 0,8 m. Uprostred svahu v strede obidvoch plôch je jednoduché schodisko so 4 schodmi.
Spevnená plocha plocha: 340 m2
1. Odstránenie existujúcej konštrukcie pevnenej plochy
- Odstránenie krytu z liateho asfaltu hr. do 40 mm
- Odstránenie podkladu z hrubého kameniva hr. do 1650 mm
2. Zemné práce
- Výkop pre teleso konštrukčných vrstiev spevnenej plochy - 37,40 m3
3. Osadenie obrubníkov
- Parkových 80x250x1000 mm okolo spevnenej plochy - 107 m
4. Nová konštrukcia spevnenej plochy:
Konštrukcia spevnenej plochy je navrhnutá v zmysle Technických listov Mesta Nitra TL 503-2020 - upravená ochranná vrstva zo štrkodrviny
1. asfaltový betón ACo 8-II 50 mm STN EN 13108-1
2. R-Materál 20 RA 0/8 50 mm STN EN 13108-8, TP 043
3. štrkodrvina ŠD, 31,5 Gc min. 20 mm TKP časť 5, STN EN 13 285
Separačná geotextília 400g/m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Spolu min. 300 mm

2. Odvodnenie
Odvodnenie je navrhnuté priečnym a pozdĺžnym sklonom. Z plochy 2 bude zrážková voda prirodzene stekať na plochu 1. Koniec plochy bude realizovaný podľa rezu B-B1. Pri realizácii stavebných prác je potrebné zabezpečiť dôsledné odvodnenie povrchu spevnenej plochy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.05.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.05.2023 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Lukáš Daniš
danis.lukas@msunitra.sk
+421 911483296

Dokumenty