Stav: Zrušená

Serverový čas: 05.10.2023 05:05

Karta obstarávania #UNLP-2023-43-NZ
RTG prístroj pre operačné sály s C-ramenom

Informácie

ID zákazky
40703
Názov predmetu
RTG prístroj pre operačné sály s C-ramenom
Číslo spisu
UNLP-2023-43-NZ
Číslo z vestníka VO
č.88/2023 zo dňa 04.05.2023 pod číslom 16482-MST
Číslo z vestníka EU
2023/S 086-264373 zo dňa 03.05.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
125 860,00 EUR
Hlavný CPV
33111000-1 - Röntgenové prístroje
Doplňujúci CPV
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie mobilného skiaskopického RTG prístroja pre operačné sály s C-ramenom (ďalej len „tovar“ alebo „prístroj“ alebo „zariadenie“). Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom na území Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou je aj doprava do miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, vybalenie a likvidácia obalov, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky potrebnej pre riadne a bezchybné používanie predmetu zákazky na stanovený účel, v súlade so všetkými právnymi predpismi, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zákazky, vykonanie prvej úradnej skúšky (preberacej skúšky), odborné zaškolenie personálu, poskytovanie autorizovaného záručného servisu v dĺžke 24 mesiacov a vykonávanie všetkých preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a predpísané výrobcom na ponúkaný tovar počas záruky.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovanej technickej špecifikácie a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí samostatnú časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.06.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
12.06.2023 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH
frantiska.sovariova@unlp.sk
+421 556153153
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1295

Dokumenty