Stav: Zrušená

Serverový čas: 03.10.2023 23:23

Karta obstarávania #13/2023
Opravy a overenia vodomerov

Informácie

ID zákazky
40921
Názov predmetu
Opravy a overenia vodomerov
Číslo spisu
13/2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 088-269804
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
505 235,15 EUR
Hlavný CPV
50411100-0 - Opravy a údržba vodomerov
Doplňujúci CPV
79132000-8 - Overovacie služby
71632000-7 - Technické skúšky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Opravy a overenia vodomerov podľa ročného harmonogramu (Príloha č. 1 zväzku VI.SP - harmonogram) rozdeleného po mesiacoch na jednotlivé závody VVS, a.s. za podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Poskytnutie plnenia je vrátane prevzatia a následného rozvozu vodomerov. Rozdiel počtov jednotlivých typov vodomerov odovzdaných na opravu a overenie oproti počtom uvedeným v harmonograme môže byť (variabilita) +/- 10%.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.06.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
02.06.2023 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa
Komenského 50
Košice
042 48, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Katarína Sedláčeková
katarina.sedlacekova@vodarne.eu
+421 557924612

Dokumenty