Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 02:26

Karta obstarávania #MAGS OVO 51624/2023
Front-end vývoj digitálnych služieb

Informácie

ID zákazky
41633
Názov predmetu
Front-end vývoj digitálnych služieb
Číslo spisu
MAGS OVO 51624/2023
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 101/2023 - 24.05.2023, zn. 18578 - MSS
Číslo z vestníka EU
2023/S 098-307199
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
500 000,00 EUR
Hlavný CPV
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky je obsahom súťažných podkladov v časti A. Pokyny pre záujemcov, bod 3 Rozdelenie zákazky na časti.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti front-end vývoja, ktoré spočíva predovšetkým v technickom vývoji pripravených a otestovaných vizuálnych prvkov prostredníctvom front-end technológií (Typescript, React, Nextjs, Tailwindcss). Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
19.06.2023 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Jakub Horváth

Dokumenty