Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:45

Karta obstarávania #MK/A/2019/14542
Cestné zábradlia a zvodidlá

Informácie

ID zákazky
4174
Názov predmetu
Cestné zábradlia a zvodidlá
Číslo spisu
MK/A/2019/14542
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
168 872,89 EUR
Hlavný CPV
45340000-2 - Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných zariadení
Doplňujúci CPV
45111300-1 - Demontážne práce
45421160-3 - Železiarske práce
45442121-1 - Natieranie konštrukcií
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Stavebné práce na bezpečnostných zariadeniach pozemných komunikácií a mostných objektov (cestných/mostných zábradliach, zábradľových zvodidlách, zvodidlách a pod.), opravy plechových (klampiarskych) prvkov súčastí pozemných komunikácií (oporné múry, podchody a pod.) vrátane dodávok/zhotovenia súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia a súvisiacich služieb a to na základe písomných čiastkových výziev (objednávok) vystavených verejným obstarávateľom (objednávateľom) počas platnosti rámcovej dohody.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.07.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Eva Fabová
eva.fabova@kosice.sk
+421 556419210

Dokumenty