Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 05.07.2020 11:50

Karta obstarávania #S11258-2019
Automatický systém skladovania liekov a zdravotníckeho materiálu

Informácie

ID zákazky
4343
Názov predmetu
Automatický systém skladovania liekov a zdravotníckeho materiálu
Číslo spisu VO
S11258-2019
Číslo z vestníka EU
2019/S 137-337023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
11 430 180,00 EUR
Hlavný CPV
42965110-2 - Systémy skladovania
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom dodávky sú poloautomatické zariadenia určené na skladovanie liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu
a spotrebného materiálu vrátane poskytnutia záručného servisu. Predmet zákazky je rozdelený do 3 skupín. Podrobné
vymedzenie predmetu zákazky k jednotlivým častiam zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Viazanosť ponuky je zabezpečená zábezpekou podľa § 46 ods. 1 písm. ZVO. Zábezpeka ponúk pri predkladaní ponuky pre všetky časti predmetu zákazky spolu je stanovená vo výške
25 000 EUR.
pre časť predmetu zákazky č. 1: 12 000 EUR
pre časť predmetu zákazky č. 2: 8 000 EUR
pre časť predmetu zákazky č. 3: 5 000 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ vzhľadom na zložitosť a rozmanitosť predmetu tejto zákazky a na náročnosť prípravy celého procesu takéhoto verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zrealizovalo v období od 15.3.2019 do 11.6.2019 viacero kôl prípravných trhových konzultácií so všetkými, verejnému obstarávateľovi známymi potenciálnymi dodávateľmi, ktorí priamo na základe uzatvorených zmlúv s výrobcami dodávajú na území SR požadovaný predmet zákazky. Cieľom uskutočnených trhových konzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti pri
definovaní nediskriminačných technických špecifikácií predmetu zákazky tak, aby sa verejného obstarávania mohli zúčastniť všetci potenciálni dodávatelia pôsobiaci na trhu.
Zápisnice z prípravných trhových konzultácií so všetkými, verejnému obstarávateľovi známymi potenciálnymi dodávateľmi sú dostupné v sekcii dokumenty.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.08.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.08.2019 10:30:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. PhD. Ondrej Kuruc
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Dokumenty

Skupina zariadení A

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 937 569,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
42965110-2 - Systémy skladovania
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Skupina zariadení B

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 952 408,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
42965110-2 - Systémy skladovania
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Zariadenia typu C1

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
540 202,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
42965110-2 - Systémy skladovania
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody