Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2023 10:59

Karta obstarávania #PP-2023-009
PP-2023-009“ Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPKN 22

Informácie

ID zákazky
43503
Názov predmetu
PP-2023-009“ Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPKN 22
Číslo spisu
PP-2023-009
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
-
Výsledok obstarávania
Iný typ zmluvy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov, predmetom ktorej bude umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPKN 22.
Prístavná poloha OPKN 22 – ľavý breh r.km 1767,940 – 1767,830; dĺžka prístavnej polohy: 110 m.
Primárny účel prístavnej polohy: Je určená pre plávajúce zariadenie, ktoré bude slúžiť k vyviazaniu plavidiel do maximálnej šírky 24 m v dĺžke max. 110 m pričom prvé plavidlo bude zakotvené a vyviazané predným a zadným pobrežným lanom, druhé plavidlo bude vyviazané predným pobrežným lanom.
Účel užívania prístavnej polohy: Státie plávajúceho zariadenia.
Inžinierske siete: áno, na prístavnej polohe sa nachádza prípojka elektrickej energie
Bitvy, lôžka na vzpery, lôžka na mostík: áno; vyväzovacie prvky vybudované na prístavnej polohe, nie sú predmetom OVS.
Vyhlasovateľ je vlastníkom inžinierskej siete elektrickej prípojky na prístavnej polohe OPKN 22 a to od elektromerového rozvádzača RE podzemným káblom AYKY 4Bx16 s ukončením v hlavnom rozvádzači RP, o celkovej dĺžke NN prípojky 85bm, na parcelách č. 3017, č. 3018/5, č. 3018/6,č. 3018/7, č.3018/8, č. 2466, č. 2470/3, č. 3014, vedenom Okresným úradom Komárno, obec Komárno.
Vyhlasovateľ nie je vlastníkom vyväzovacích prvkov a nezabezpečuje prístup k inžinierskym sieťam a vyväzovacím prvkom na prístavnej polohe, prístup k inžinierskym sieťam a vyväzovacím prvkom musí byť zabezpečený Užívateľom rokovaním s treťou stranou na jeho vlastné náklady.
Priľahlé pozemky:
k.ú. Komárno (825883), obec Komárno, parcela registra C KN, parc. Č. 3015, vlastník Mesto Komárno
k.ú. Komárno (825883), obec Komárno, parcela registra C KN, parc. Č. 3014, vlastník SR - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,štátny podnik
Ťarchy: Na ľavom brehu Dunaja je ochranné pásmo v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o vnútrozemskej plavbe 5 m od brehovej čiary.
Výsledkom OVS bude uzatvorenie ZoBZ, ktorej znenie spolu s jej prílohami tvorí prílohu č. 3 týchto Súťažných podmienok, a na dodržaní znenia ktorej, vyhlasovateľ trvá. Vyhlasovateľ upozorňuje, že v obsahu ZoBZ a jej prílohách sú vyznačené alternatívy, ktoré sa uplatnia podľa podmienok uvedených vo vysvetlivkách obsiahnutých v príslušných poznámkach pod čiarou.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.08.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Verejné prístavy, a. s.
Adresa
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovenská republika
Procesný garant
Barbora Janušová
barbora.janusova@vpas.sk
+421 918826072

Dokumenty