Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.06.2024 05:51

Karta obstarávania #33-05-2023
Jednorovinový angiografický systém s príslušenstvom

Informácie

ID zákazky
43704
Názov predmetu
Jednorovinový angiografický systém s príslušenstvom
Číslo spisu
33-05-2023
Číslo z vestníka VO
25573 - MST
Číslo z vestníka EU
2023/S 145-462626
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 497 000,00 EUR
Hlavný CPV
33111720-4 - Angiografické prístroje
Doplňujúci CPV
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
80510000-2 - Služby týkajúce sa odborných školení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
50421200-4 - Opravy a údržba röntgenových zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Zákazka nie je rozdelená na časti, ide o jedno prístrojové vybavenie, kde jednotlivé súčasti musia byť navzájom kompatibilné.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia 1 kusa jednorovinového angiografického systému s príslušenstvom.
Požaduje sa dodanie nových, nepoužitých a nerepasovaných prístrojov.

Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:
- služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidáciu obalov,
- kompletizáciu a inštaláciu prístroja,
- odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia,
- zaškolenie min. 3 zamestnancov s obsluhou dodaného prístroja,
- Odovzdanie dokladov pri preberacom konaní - odovzdávací protokol, certifikáty o zhode pre celé zariadenie, všetky potrebné revízne správy potrebné pre správnu funkciu zariadenia a príslušnú legislatívu platnú v tejto dobe pre zdravotnícke zariadenia, záručný list, manuál na obsluhu v listinnej a elektronickej podobe v úradnom jazyku, faktúru a dodací list zariadenia,
- Záverečný odovzdávací kompletný test prístroja potvrdzujúci kompletnosť technických vlastností a plnú funkčnosť zariadenia za prítomnosti primára príslušného oddelenia uskutočnený na začiatku odovzdávacieho konania,
- technologický projekt,
- záručnú dobu min. 60 mesiacov a záručný servis v cene predmetu obstarania.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.09.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
05.09.2023 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing, Miroslava Majchútová
majchutova.miroslava@suscch.eu
+421 484333147
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9395

Dokumenty