Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.02.2024 00:30

Karta obstarávania #MK/A/2023/19180
Stavebna údržba a opravy pozemných komunkácií 2023/2024

Informácie

ID zákazky
43892
Názov predmetu
Stavebna údržba a opravy pozemných komunkácií 2023/2024
Číslo spisu
MK/A/2023/19180
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
2 839 444,20 EUR
Hlavný CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Ide o Rámcovú dohodu cca na 12 mesiacov v priebehu dvoch rokov. Vzhľadom na predpokladanú hodnotu ide o podlimitnú zákazku, ale vzhľadom na to, že sa predpokladajú obdobné zákazky, ktoré budú zadávané priebežne, realizuje sa postup nadlimitnej zákazky.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Stavebné práce na obnove asfaltového krytu a poškodení konštrukčných vrstiev pozemných komunikácií a ich súčastí vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia, a. i. činnosti potrebné na vykonanie predmetu zákazky a jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.08.2023 00:09:00 (Online sprístupnení ponúk)

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Dokumenty