Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.07.2024 04:38

Karta zákazky #2022/UNB/03-033
Vybavenie spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM - zdravotnícke vybavenie: Nebulizátor s ohrevom, zvlhčovač s prietokomerom a spotrebným materiálom - 6 ks

Informácie

ID zákazky
43999
Názov predmetu
Vybavenie spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM - zdravotnícke vybavenie: Nebulizátor s ohrevom, zvlhčovač s prietokomerom a spotrebným materiálom - 6 ks
Číslo spisu
2022/UNB/03-033
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
5 328,60 EUR
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33162000-3 - Prístroje a nástroje operačnej sály
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
80561000-4 - Zdravotnícke školenia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie nebulizátora s ohrevom, zvlhčovača s prietokomerom a spotrebným materiálom – 6 ks, doprava na miesto určenia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaných zariadení, odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, zaškolenie zamestnancov užívateľa do obsluhy a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre predmet zmluvy pre potreby Kliniky
všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.08.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.08.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Martin
Adresa
Kollárova 2
Martin
03659, Slovenská republika
Procesný garant
Bc. Kristína Blažíčková
kristina.blazickova@unm.sk
+421 434203403

Dokumenty