Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.07.2024 04:33

Karta obstarávania #SE-VO2-2023/004639
Zvolen OR HaZZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu-vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta

Informácie

ID zákazky
45227
Názov predmetu
Zvolen OR HaZZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu-vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta
Číslo spisu
SE-VO2-2023/004639
Číslo z vestníka VO
170/2023 pod č. 29365-MSS z 30.08.2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 164-518367
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
142 743,00 EUR
Hlavný CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti a požaduje dielo realizovať ako jeden celok z dôvodu, že jednotlivé činnosti sú navzájom úzko previazané, sú priestorovo, časovo, fyzicky a funkčne prepojené a od ich spoločnej realizácie závisí výsledný efekt diela, ktorým je vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu „Zvolen OR HaZZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta pre akciu „Zvolen OR HaZZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ v nasledovnom rozsahu:
1. Zabezpečenie vstupných podkladov
a) vypracovanie inžiniersko-geologického prieskumu a hydrogeologického prieskumu v rozsahu potrebnom pre
vypracovanie projektu stavby
b) polohopisné a výškopisné zameranie areálu a okolia v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektu stavby
2. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby
a) vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie - rozhodnutie o umiestnení stavby
b) zabezpečenie dokladov - rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii k dokumentácii pre územné konanie v potrebnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.
c) zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy,
obce a iných organizácii do dokumentácie pre stavebné povolenie,obce a iných organizácii do projektovej dokumentácie pre územné konanie - rozhodnutie o umiestnení stavby
d) vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, vrátane plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a energetického hodnotenia budovy podľa § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EHB“)
dopracovanie realizačného projektu stavby na základe schváleného projektu stavby pre stavebné povolenie,
e) zabezpečenie dokladov – rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení, alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii (vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k vyhradeným technickým zariadeniam) k projektu stavby, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti pre vydanie povolenia vodnej stavby a stavebného povolenia v nevyhnutnom rozsahu.
f) zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii vydaných v procese prípravy dokladov potrebných pre vydanie povolenia vodnej stavby a stavebného povolenia do realizačného projektu stavby
3. Počas realizácie stavby zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.09.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
26.09.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Roman Novosad
roman.novosad3@minv.sk
+421 250944527

Dokumenty