Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 21:13

Karta obstarávania #KR-VS-164-18
Technológie čerpacích staníc LNG

Informácie

ID zákazky
4562
Názov predmetu
Technológie čerpacích staníc LNG
Číslo spisu
KR-VS-164-18
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 088 228,33 EUR
Hlavný CPV
44612000-3 - Kontajnery na skvapalnené plyny
Doplňujúci CPV
42941000-4 - Stroje na tepelné spracovanie plynov
31161200-4 - Systémy chladenia plynov
44612000-3 - Kontajnery na skvapalnené plyny
38420000-5 - Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku kvapalín a plynov
45311000-0 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
31170000-8 - Transformátory
31120000-3 - Generátory
09120000-6 - Plynné palivá
09121200-5 - Rozvod plynu potrubím
09123000-7 - Zemný plyn
38431100-6 - Detektory plynu
38432100-3 - Analyzátory plynu
39341000-4 - Zariadenia na meranie tlaku plynu
42122100-1 - Kvapalinové čerpadlá
42123100-8 - Plynové kompresory
45255000-9 - Výstavba zariadení ropného a plynárenského priemyslu
50531200-8 - Služby na údržbu plynových zariadení
51100000-3 - Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
51111000-3 - Inštalácia elektromotorov, generátorov a transformátorov
51700000-9 - Služby na inštalovanie zariadení protipožiarnej ochrany
51800000-0 - Inštalácia kovových kontajnerov
51820000-6 - Inštalácia nádrží
80531000-5 - Priemyselné a technické školenia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky podľa ustanovenia § 28 ods. 2 ZVO tvorí samostatnú Prílohu č. A.10 súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je dodávka technológie troch (3) kusov čerpacích staníc na skvapalnený zemný plyn LNG vrátane montáže, dodania kompletnej projektovej a inej dokumentácie k technológiám, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa, poskytnutie súčinnosti a asistencie nevyhnutnej na riadne plnenie ostatných súvisiacich zákaziek projektu "fueLCNG".

Súčasťou predmetu zákazky je aj 5 ročný záručný servis inštalovaných technológií od ich prevzatia spolu s vykonávaním všetkých predpísaných kontrol prevádzkových systémov a technických zariadení, kontrol a kalibrácie prevádzkových ukazovateľov, meradiel, snímačov a vykonávaním prevádzkových revízií a kontrol vysokotlakových zariadení v súlade s platnou legislatívou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.11.2019 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Adresa
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Tomáš Uríček
tomas.uricek@tatratender.sk
+421 917502395
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/823

Dokumenty