Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 15.06.2024 20:16

Karta obstarávania #S23207-2023-OZZ
Srdcový ireverzibilný elektroporačný systém – generátor

Informácie

ID zákazky
45676
Názov predmetu
Srdcový ireverzibilný elektroporačný systém – generátor
Číslo spisu
S23207-2023-OZZ
Číslo z vestníka EU
2023/S 191-596547
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
360 412,00 EUR
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
31120000-3 - Generátory
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Záujemca musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ sa v rámci prípravnej fázy verejného obstarávania zaoberal možnosťou/nemožnosťou rozdelenia predmetu zákazky na časti. Verejný obstarávateľ po analýze svojich potrieb, ako aj potenciálneho a relevantného trhu dospel k záveru, že nerozdelí predmet zákazky na časti a neumožní v tomto verejnom obstarávaní predkladanie ponúk na časti.
Verejný obstarávateľ uvádza, že ním obstarávaný tovar a všetky súvisiace služby, ktoré spolu bezprostredne súvisia, pričom ich na relevantnom trhu poskytuje rovnaký okruh potenciálnych hospodárskych subjektov.
Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní neznamená rozšírenie potenciálneho relevantného trhu.
Najmä s ohľadom na vecné, funkčné aj časové väzby a charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné a nehospodárne.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis

Srdcové zariadenie na elektrickú energiu zo siete (napájané striedavým prúdom) určené na generovanie mikrosekundových elektrických impulzov na vytvorenie ireverzibilnej elektroporácie bunkovej membrány (fenomén, ktorý vyvoláva otvorenie pórov bunkovej membrány, čo vedie k strate homeostázy a následnej bunkovej smrti) na selektívnu netepelnú abláciu srdcových tkanív. Systém zahŕňa ovládacie prvky (napr. nožný spínač), používateľské rozhranie a je navrhnutý na pripojenie k príslušnému zariadeniu na zaznamenávanie/mapovanie srdca a katétru.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

1. eAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ TENDERBOX.
2. Úplné a podrobné znenie pravidiel elektronickej aukcie je uvedené v súťažných podkladoch, v prílohe č. 5.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.11.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.11.2023 11:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Kristína Jamborová
kristina.jamborova@health.gov.sk
+421 259373189

Dokumenty