Stav: Zrušená

Serverový čas: 17.11.2018 16:52

Karta obstarávania #32975/2018
Obnova hradobného múra úsek pri severnej veži severnej vetvy

Informácie

ID zákazky
457
Názov predmetu
Obnova hradobného múra úsek pri severnej veži severnej vetvy
Číslo spisu VO
32975/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
32 000.00 EUR
Hlavný CPV
45212314-0 - Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je sanácia hradobného múra, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 1057/28. Uvedený úsek hradobného múra je umiestnený medzi jestvujúci rodinný dom a severovýchodnú vežu a priľahlý želiarsky domček. Súčasný stavebno-technický stav múra je havarijný, musia sa realizovať nevyhnutné stavebné úpravy v zmysle vydaného rozhodnutia č. OSaŽP/33422-67734/2017/Šm z 2.8.2017 a záväzného stanoviska č. KPUTT-2017/17284-3/58003/Grz.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.04.2018 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Dokumenty