Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 15.12.2019 05:36

Karta obstarávania #20190813
Preprava osôb pre potreby podujatí OBSE

Informácie

ID zákazky
4644
Názov predmetu
Preprava osôb pre potreby podujatí OBSE
Číslo spisu VO
20190813
Číslo z vestníka VO
23049 - MSS
Číslo z vestníka EU
2019/S 157-388039
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
203 437,50 EUR
Hlavný CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Doplňujúci CPV
60100000-9 - Služby cestnej dopravy
60140000-1 - Nepravidelná osobná doprava
60170000-0 - Požičiavanie vozidiel na osobnú dopravu s vodičom
60172000-4 - Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Zákazka nie je rozdelená na časti z dôvodu, že jej predmetom je poskytovanie služieb prepravy, t.j. jeden typ služby. Významným dôvodom nedelenia predmetu zákazky je aj možnosť riešenia vzniknutých nepredvídateľných situácií počas priebehu podujatí vrátane koordinácie a dohľadu nad poskytnutím jednotlivých služieb zo strany poskytovateľa (poskytovateľ zabezpečí „dispečing“ pre lepšiu koordináciu prepravy). Z dôvodu zachovania kontinuity jednotlivých služieb a zodpovednosti za predmet zákazky ako celku, s cieľom dosiahnutia maximálnej kvality, hospodárnosti a efektívnosti verejný obstarávateľ vylúčil možnosť rozdelenia zákazky.

V prípade rozdelenia zákazky na jednotlivé služby poskytované niekoľkými samostatnými poskytovateľmi, by v dôsledku nedostatočnej, resp. chýbajúcej koordinácie a spolupráce jednotlivých poskytovateľov, ako aj v dôsledku nesprávnej alebo neúplnej komunikácie, mohlo dôjsť k riziku neposkytnutia predmetu zákazky riadne a včas. Taktiež existuje riziko možného konfliktu pri stanovovaní zodpovednosti za uskutočnené služby z pohľadu kvality a plnenia požadovaných termínov.

Verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných poskytovateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých poskytovateľov pre jednotlivé časti zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky sú prepravné služby, ktoré budú poskytované pre potreby prepravy osôb v rámci podujatí súvisiacich s predsedníctvom SR v OBSE.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.09.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.09.2019 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa účelových zariadení
Adresa
Pražská 7
Bratislava
81104, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Macháč
peter.machac@mzv.sk
+421 259782892

Dokumenty