Stav: Ukončená

Serverový čas: 11.12.2023 13:53

Karta zákazky #DNS Energie 20249-002
Dodávka elektrickej energie na rok 2024

Informácie

ID zákazky
46839
Názov predmetu
Dodávka elektrickej energie na rok 2024
Kategória DNS
Nákupy elektriny
Číslo spisu
DNS Energie 20249-002
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 080,44 EUR
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na obdobie roku 2024 do odberných miest verejného obstarávateľa uvedených v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky v predpokladanom celkovom objeme 2 800,40 MWh. Predpokladaná spotreba pre jednotlivé odberné miesta danej organizácie je uvedená v jednotlivých záložkách v Opise predmetu zákazky, ktorý je prílohu č. 1 Súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ zabezpečuje centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní v zmysle § 15 ZVO a vyhlasuje túto zákazku „Dodávka elektriny na rok 2024“ pre seba a pre rozpočtové organizácie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.09.2023 13:30:00
Plánované otváranie ponúk
20.09.2023 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Senica
Adresa
Štefánikova 1408/56
Senica
90525, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ľuboš Hazucha
lubos.hazucha@senica.sk
+421 917664840

Dokumenty