Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 20:02

Karta obstarávania #PP-2023-014
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 2

Informácie

ID zákazky
47601
Názov predmetu
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 2
Číslo spisu
PP-2023-014
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
-
Výsledok obstarávania
Iný typ zmluvy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov, predmetom ktorej bude umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 2.
Prístavná poloha OPBA 2 – ľavý breh r.km 1870,250 – 1870,200; dĺžka prístavnej polohy: 50 m.
Primárny účel prístavnej polohy: Je primárne určená pre vyviazanie plávajúceho zariadenia, na ktorom sa poskytujú služby alebo vykonávajú činnosti, ktoré nie sú v rozpore s Prístavným poriadkom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Pri vodostave 300 cm (vodomerná stanica Bratislava) je plavebná hĺbka približne 2,0 m.
Účel užívania prístavnej polohy: státie plávajúceho zariadenia.
Inžinierske siete: nie, prístavná poloha nedisponuje prípojkou elektrickej energie ani prípojkou na vodu.
Bitvy, lôžka na vzpery, lôžka na mostík: áno; vyväzovacie prvky vybudované na prístavnej polohe, nie sú predmetom OVS.
Vyhlasovateľ nie je vlastníkom inžinierskych sietí a vyväzovacích prvkov a nezabezpečuje prístup k inžinierskym sieťam a vyväzovacím prvkom na prístavnej polohe, prístup k inžinierskym sieťam a vyväzovacím prvkom musí byť zabezpečený Užívateľom rokovaním s treťou stranou na jeho vlastné náklady.

Priľahlé pozemky:
k.ú. Staré Mesto (804096), obec Bratislava-Staré Mesto, parcela registra “C“ KN, parc. č. 22371/5, vlastník Slovenská republika, správca SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik.
k.ú. Staré Mesto (804096), obec Bratislava-Staré Mesto, parcela registra „C“ KN, parc. č. 22372/69, vlastník Hlavné mesto SR Bratislava.
Ťarchy: Na ľavom brehu Dunaja je ochranné pásmo v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o vnútrozemskej plavbe 5 m od brehovej čiary.
Výsledkom OVS bude uzatvorenie ZoBZ, ktorej znenie spolu s jej prílohami tvorí prílohu č. 3 týchto Súťažných podmienok, a na dodržaní znenia ktorej, vyhlasovateľ trvá. Vyhlasovateľ upozorňuje, že v obsahu ZoBZ a jej prílohách sú vyznačené alternatívy, ktoré sa uplatnia podľa podmienok uvedených vo vysvetlivkách obsiahnutých v príslušných poznámkach pod čiarou.


Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podmienkach

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.10.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Verejné prístavy, a. s.
Adresa
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovenská republika
Procesný garant
Barbora Janušová
barbora.janusova@vpas.sk
+421 918826072

Dokumenty