Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.11.2021 19:13

Karta obstarávania #9/2019
Poskytovanie komplexnej služby energetického kontraktingu pre Odštepný závod lesnej techniky (OZLT)

Informácie

ID zákazky
4838
Názov predmetu
Poskytovanie komplexnej služby energetického kontraktingu pre Odštepný závod lesnej techniky (OZLT)
Číslo spisu
9/2019
Číslo z vestníka VO
23970-KPS
Druh postupu
Podlimitná koncesia
Typ šablóny
Podlimitná koncesia
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie koncesnej zmluvy
Predpokladaná hodnota
800 000,00 EUR
Hlavný CPV
50721000-5 - Prevádzka vykurovacích zariadení
Doplňujúci CPV
50531200-8 - Služby na údržbu plynových zariadení
65200000-5 - Rozvod plynu a súvisiace služby
71314300-5 - Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie služby trvalo energeticky efektívnej prevádzky plynovej kotolne, spočívajúcej vo vybudovaní nového zdroja tepla, vo výrobe a dodávke tepla do odberného miesta, ako aj vykonávanie údržby a prevádzky zariadení v priestore vyhlasovateľa súťaže, a to počas platnosti budúcej koncesnej zmluvy.
Navrhovateľ zabezpečí inžiniersku činnosť, spracovanie projektovej dokumentácie a potrebných povolení, projekt požiarnej ochrany, úpravu palivovej základne na nové plynové spotrebiče, demontáž existujúcich zariadení.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.10.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.10.2019 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Michaela Hurteková
michaela.hurtekova@lesy.sk
+421 918412632

Dokumenty