Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.01.2020 19:06

Karta obstarávania #MK/A/2019/16760
Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia“

Informácie

ID zákazky
4894
Názov predmetu
Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia“
Číslo spisu VO
MK/A/2019/16760
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
31 300,00 EUR
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Doplňujúci CPV
71248000-8 - Dohľad nad projektom a dokumentáciou
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Vypracovanie dokumentácie stavby na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby – projekčné riešenie rekonštrukcie mostného objektu vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti s dodaním do sídla verejného obstarávateľa, výkon činnosti autorského dohľadu projektanta, a. i. súvisiace s vykonaním predmetu zákazky a jeho odovzdaním verejnému obstarávateľovi v zmysle výzvy a jej príloh.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.09.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Eva Fabová
eva.fabova@kosice.sk
+421 556419818

Dokumenty