Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.01.2020 23:32

Karta obstarávania #MK/A/2019/18147
Zvýraznenie priechodov pre chodcov.

Informácie

ID zákazky
4946
Názov predmetu
Zvýraznenie priechodov pre chodcov.
Číslo spisu VO
MK/A/2019/18147
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
25 390,00 EUR
Hlavný CPV
34992200-9 - Dopravné značky
Doplňujúci CPV
45233290-8 - Inštalácia dopravných značiek
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie tovaru a súvisiacich prác - dodávka, montáž a demontáž zvislého dopravného značenia (IP 6), dodávka a montáž dopravných zariadení (inteligentný priechod pre chodcov napájaný zo solárneho zdroja s použitím obojstranných výstražných LED svetiel) - viď prílohu č.3 (Výkaz výmer).
Princíp fungovania inteligentného priechodu pre chodcov v režime blikania po detekcii chodca (S 11a): akonáhle chodca pripraveného prejsť cez priechod pre chodcov zachytí detektor pohybu, aktivujú sa obojstranné výstražné LED svetlá / LEDBOX, ktoré budú blikať len po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú. Inteligentný priechod funguje 24 hodín. Výstražné LED svetlá / LEDBOX sú umiestnené nad fluorescenčným zvislým dopravným značením IP 6. Systém dokáže fungovať až 6 dní bez slnečného žiarenia.
V prípade, že vo výkaze výmer je predmet zákazky definovaný v rozpore s § 42 ods.3 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (uvedením konkrétneho názvu výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby), uchádzačom sa umožňuje predloženie ekvivalentného návrhu danej položky (ekvivalent je výrobok s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami ako je požiadavka podľa opisu).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.09.2019 08:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Varga
milan.varga@kosice.sk
+421 556419249

Dokumenty