Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 02:47

Karta obstarávania #MAGS OVO 47546/2020
Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu

Informácie

ID zákazky
5029
Názov predmetu
Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu
Číslo spisu
MAGS OVO 47546/2020
Číslo z vestníka VO
20594 - MSS
Číslo z vestníka EU
2020/S 098-234471
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
700 000,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ nerozdelil zadávanú zákazku na časti z dôvodu, že predmetom zákazky je poskytovanie komplexných architektonických (inžinierskych) služieb, rozdelenie ktorých by spôsobilo verejnému obstarávateľovi komplikácie pri koordinovaní práce jednotlivých poskytovateľov. Predmetom zákazky nie sú konkrétne architektonické zadania, ale rámec činností, na realizácii ktorých sa bude podieľať šesť vysúťažených ateliérov (ďalej „úspešní uchádzači“). Aj napriek skutočnosti, že zákazky nie je rozdelená na časti v zmysle § 28 ZVO, verejný obstarávateľ má záujem, aby sa na jej plnení podieľalo 6 vysúťažených ateliérov, ktoré budú následne medzi sebou súťažiť o čiastkové zadania, čím sa dosiahne účel otvorenej hospodárskej súťaže.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho jednotlivého zadania.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Verejné obstarávanie je spoločným verejným obstarávaním v zmysle § 16 ZVO medzi Hlavným mestom SR Bratislava, Metropolitným inštitútom Bratislavy a Spoločnosťou pre rozvoj bývania.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.06.2020 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.06.2020 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexandra Vičanová
alexandra.vicanova@bratislava.sk
+421 259356106

Dokumenty