Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 06:50

Karta obstarávania #VO-SSPMK-01/2019-P
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice - Rekonštrukcia časti "C"

Informácie

ID zákazky
5377
Názov predmetu
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice - Rekonštrukcia časti "C"
Číslo spisu
VO-SSPMK-01/2019-P
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
174 804,26 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45215220-5 - Stavebné práce na stavbe sociálnych zariadení okrem dotovaných obytných domov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky (rozsah a špecifikácia) je:
uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacich dodávok a služieb pre stavbu s názvom: Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice - Rekonštrukcia časti „C“.
Stručný opis predmetu zákazky: Stavba bude realizovaná na ul. Garbiarskej č.4, Košice - rekonštrukcia časti „C“. Objekt rekonštrukcie pavilónu „C“ je prechodový modul, ktorý spája pavilóny „B“ a „D“ do jedného celku.
Predmetom rekonštrukcie objektu „C“ je kompletná rekonštrukcia pavilónu „C“ (II.NP., III.NP., IV.NP., V.NP a strechy) v rozsahu:
• v chodbovom aj loggiovom trakte vykonanie opravy omietok s novým náterom,
• výmena podhľadu s osvetlením,
• výmena podlahových vrstiev PVC a keramickej nášlapnej vrstvy,
• kompletná výmena okien a dverí,
• oprava vonkajšej omietky a obnova maľby,
• výmena strešnej nášlapnej krytiny a doplnenie oceľovej strešnej konštrukcie z trapézového plechu,
• výmena nášlapnej strešnej krytiny za novú bitúmenovú vrátane výmeny atikového oplechovania,
• osadenie nových presklenných loggií ako fyzické uzavretie oddychového priestoru,
• vybúranie nového dverného vstupu medzi pavilónmi „B“ a „C“ na VI.NP,
• vybetónovanie nájazdovej a zastupnej rampy na streche v existujúcom prechode medzi pavilónom „C“ a „D“,
• výmena vykurovacích telies a osadenie termostatických hlavíc, vrátane zateplenia obvodového panelu za vykurovacími telesami.
Predmet zákazky je podrobne uvedený v rozsahu a špecifikácii v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy (vypracovaná oprávnenou osobou RATEX spol. s r.o., Stará Spišská 33, Košice, 10/2019).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.11.2019 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.11.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Bajužíková
kosice.office@inited.sk
+421 907903482

Dokumenty