Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 20:21

Karta obstarávania #14-50/2019
Monitoring kvality podzemnej vody

Informácie

ID zákazky
5390
Názov predmetu
Monitoring kvality podzemnej vody
Číslo spisu
14-50/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
15 220,00 EUR
Hlavný CPV
71351000-3 - Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je obstaranie projektu monitorovania kvality podzemnej vody a obstaranie monitorovania kvality podzemnej vody v priestoroch Spaľovne Bratislava (2020-2022).

Cieľom monitoringu podzemných vôd prostredníctvom vzorkovania hydrogeologických vrtov RM-718, HVP-2, HVP-3 a HVP-4 a následne hydrochemických a mikrobiologických analýz (frekvencia 1x štvrťročne) sledovať kvalitu podzemných vôd:

a) Sledovať vplyv prevádzky Spaľovne ako aj technologického čerpania podzemnej vody z vrtov RM-718 a HVP-4 na kvalitu podzemnej vody
b) Indikácia prípadných únikov ropných látok v priestore z čerpacej stanice pohonných,
c) Indikácia prípadných únikov chemikálií používaných v technologických procesoch
d) Povinnosť monitorovať kvalitu podzemných vôd vo všetkých vyššie spomenutých vrtoch podzemných vôd v zmysle Integrovaného povolenie – Rozhodnutie č. 4419-19983/37/2017/Heg/720080103/Z12-SP (podmienky pre monitorovanie podzemných vôd, miesto, spôsob odberu vzoriek).

Spaľovňa sa nachádza na území patriace do okresu Bratislava II (kód okresu 102), Bratislava mestská časť Ružinov (IČZÚJ 529320), katastrálne územie Ružinov (IČÚTJ 805556).
Skúmané územie je situované v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov ako aj ochrannom pásme hydraulickej ochrany podzemných vôd (HOPV) Slovnaft a.s.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.11.2019 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty