Stav: Zrušená

Serverový čas: 24.05.2024 05:49

Karta obstarávania #MK/C/2020/00253
Obstarávanie ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020

Informácie

ID zákazky
5432
Názov predmetu
Obstarávanie ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020
Číslo spisu
MK/C/2020/00253
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
71400000-2 - Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) a architektonické služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Obstaranie návrhu zmien a doplnkov vychádzajúcich z podkladov objednávateľa a zohľadňujúcich normové požiadavky a platné právne predpisy SR, účasť na prerokovaní, vyhotovenie vyhodnotenia pripomienok, dohľad nad zapracovaním akceptovaných pripomienok, prerokovanie neakceptovaných pripomienok, dohľad nad prípravou čistopisu.
Viac v prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.07.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
28.07.2020 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Michal Sakal-Šega
michal.sakal-sega@kosice.sk
+421 556419141

Dokumenty