Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.07.2024 21:22

Karta zákazky #OZ14-DNS-MECH-č.2
Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Horehronie - výzva č. 14-2 – rýpadlo- nakladač

Informácie

ID zákazky
55204
Názov predmetu
Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Horehronie - výzva č. 14-2 – rýpadlo- nakladač
Číslo spisu
OZ14-DNS-MECH-č.2
Číslo z vestníka VO
17737-MUP, vestník č.94/2023 - 15.05.2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 092-282969
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce, Služby
Predpokladaná hodnota
126 281,25 EUR
Hlavný CPV
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
Doplňujúci CPV
45233141-9 - Práce na údržbe ciest
45233142-6 - Práce na oprave ciest
45246410-0 - Údržba protipovodňových ochranných zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákaziek budú služby na oprave a údržbe lesných ciest, zvážnic a približovacích liniek. Hlavnými úkonmi sú výkopové práce, rozhŕňanie, nakladanie zeminy (príp. sypkých materiálov, kameniva, štrkodrviny), zemná úprava pláne zvážnic a približovacích liniek bez rozhŕňania štrku (úprava koľají po ťažbovo-dopravnej erózii, dopravnej erózii, vodnej erózii a pod.). Údržba výkopovej a násypovej časti telesa cesty, zvážnice a výjazdy do porastov, zakopávanie kolov, rozhŕňanie kameniva, úprava dočasných skládok dreva pri lesných cestách. Základné práce vykonávané na lesných cestách a zvážniciach pozostávajú z čistenia pozdĺžnych odvodňovacích objektov (s prehodením alebo nakladaním zeminy), čistením krajníc, výkopovými prácami pri oprave priečnych odvodňovacích objektov (napr. výmena poškodených rúrových priepustov pomocou rýpadlo-nakladača s vytiahnutím/vyvezením rúr na zvážnicu do cca. 1 km). Osadenie odvodňovacích zvodníc s ich rozvezením a čistenie kalových jám, kosenie krajníc, orezávanie okrajov LC, úprava korýt drobných vodných tokov. V zimnom období taktiež zimná údržba lesných ciest a zvážnic.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Miestom dodania predmetu zákazky je územie: LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Horehronie, konkrétna LS je daná podľa jednotlivých častí zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.04.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
22.04.2024 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Horehronie
Adresa
Hlavná 245/72
Čierny Balog
97652, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Bystriansky
martin.bystriansky@lesy.sk
+421 918335511

Dokumenty

časť č.1 -OZ Horehronie, LS Hronec

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
13 781,25 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
Doplňujúci CPV
45233141-9 - Práce na údržbe ciest
45233142-6 - Práce na oprave ciest
45246410-0 - Údržba protipovodňových ochranných zariadení
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť č.2 -OZ Horehronie, LS Krám

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
17 156,25 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
Doplňujúci CPV
45233141-9 - Práce na údržbe ciest
45233142-6 - Práce na oprave ciest
45246410-0 - Údržba protipovodňových ochranných zariadení
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť č.3 -OZ Horehronie, LS Dobroč

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
18 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
Doplňujúci CPV
45233141-9 - Práce na údržbe ciest
45233142-6 - Práce na oprave ciest
45246410-0 - Údržba protipovodňových ochranných zariadení
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť č.4 -OZ Horehronie, LS Sihla

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
15 468,75 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
Doplňujúci CPV
45233141-9 - Práce na údržbe ciest
45233142-6 - Práce na oprave ciest
45246410-0 - Údržba protipovodňových ochranných zariadení
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť č.5 -OZ Horehronie, LS Čierny Hron

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
13 500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
Doplňujúci CPV
45233141-9 - Práce na údržbe ciest
45233142-6 - Práce na oprave ciest
45246410-0 - Údržba protipovodňových ochranných zariadení
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť č.6 -OZ Horehronie, LS Predajná

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
14 062,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
Doplňujúci CPV
45233141-9 - Práce na údržbe ciest
45233142-6 - Práce na oprave ciest
45246410-0 - Údržba protipovodňových ochranných zariadení
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť č.7 -OZ Horehronie, LS Beňuš

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
14 062,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
Doplňujúci CPV
45233141-9 - Práce na údržbe ciest
45233142-6 - Práce na oprave ciest
45246410-0 - Údržba protipovodňových ochranných zariadení
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť č.8 -OZ Horehronie, LS Závadka

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
10 125,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
Doplňujúci CPV
45233141-9 - Práce na údržbe ciest
45233142-6 - Práce na oprave ciest
45246410-0 - Údržba protipovodňových ochranných zariadení
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť č.9 -OZ Horehronie, LS Pohorelá

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
10 125,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
Doplňujúci CPV
45233141-9 - Práce na údržbe ciest
45233142-6 - Práce na oprave ciest
45246410-0 - Údržba protipovodňových ochranných zariadení
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody