Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.06.2024 02:07

Karta obstarávania #VO-00199
Služby spojené s technickou údržbou a aktualizáciou webstránky na platforme October CMS

Informácie

ID zákazky
55949
Názov predmetu
Služby spojené s technickou údržbou a aktualizáciou webstránky na platforme October CMS
Číslo spisu
VO-00199
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
72250000-2 - Služby týkajúce sa podpory systému
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spojených s technickou údržbou a aktualizáciou webstránky verejného obstarávateľa, t.j. www.bbsk.sk, ktoré zahŕňajú správu a úpravu danej webstránky vytvorenej vo frameworku Laravel, správu a úpravu redakčného systému (CMS) vrátane jeho aktualizácií, nasadzovanie z Git repozitáru na Linuxový server, údržbu MySQL databázy, údržbu knižníc tretej strany, opravu kódu, refaktoring, prístup cez VPN, komunikáciu s partnermi (webhosting). Uvedené služby zahŕňajú:
a) technickú a konzultačnú podporu v rozsahu chýb spôsobených Poskytovateľom (úspešným uchádzačom) v rozsahu podľa Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytovaní technickej podpory pre webstránku (ďalej aj „zmluva“) a to bezplatne,
b) proaktívnu technickú a konzultačnú podporu k serverovému prostrediu webstránky www.bbsk.sk v rozsahu podľa Prílohy č. 1 zmluvy, a to za odplatu v zmysle článku IV. bod 4.1 zmluvy,
c) technickú a konzultačnú podporu v rozsahu opravy chýb spôsobených Objednávateľom (verejným obstarávateľom) alebo treťou stranou v rozsahu podľa Prílohy č. 1 zmluvy, a to za odplatu v zmysle článku IV. bod 4.2. zmluvy,
d) ďalšiu technickú a konzultačnú podporu podľa požiadaviek (špecifikácie) Objednávateľa (verejného obstarávateľa) v rozsahu podľa Prílohy č. 1 zmluvy, a to za odplatu v zmysle článku IV. bod 4.2. zmluvy,
e) prevádzku webstránky www.bbsk.sk v cloude.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedené v prílohách tejto Výzvy, najmä v prílohe č. 1 – Zmluva o poskytovaní technickej podpory pre webstránku.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
16.05.2024 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601

Dokumenty