Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.01.2019 13:59

Karta obstarávania #06563/2018/ODDFIVO
Gemerko-malohontské osvetové stredisko R.Sobota - Rekonštrukcia okien a dverí

Informácie

ID zákazky
561
Názov predmetu
Gemerko-malohontské osvetové stredisko R.Sobota - Rekonštrukcia okien a dverí
Číslo spisu VO
06563/2018/ODDFIVO
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
45 000,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
44221000-5 - Okná, dvere a súvisiace prvky
45421100-5 - Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je výmena 40 ks starých okien a 1 ks dverí za nové, atypické drevené okná a dvere na objekte Gemersko-malohontského osvetového strediska, Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č.2 a v Prílohe č.4 tejto Výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predkladanie ponúk
22.05.2018 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota
Adresa
Jesenského 5
Rimavská Sobota
979 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ľubica Kapustová
lubica.kapustova@bbsk.sk
+421 484325572

Dokumenty