Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 17:34

Karta obstarávania #2/Zevo
Dodávka kyseliny soľnej technickej 30/33% a hydroxidu sodného tekutého 47,5%.

Informácie

ID zákazky
6355
Názov predmetu
Dodávka kyseliny soľnej technickej 30/33% a hydroxidu sodného tekutého 47,5%.
Číslo spisu
2/Zevo
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
28 410,000 EUR
Hlavný CPV
24311000-7 - Chemické prvky, anorganické kyseliny a zlúčeniny
Doplňujúci CPV
24311520-8 - Hydroxid sodný
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup a dodanie do miesta určenia kyseliny soľnej technickej 30/33% v množstve približne 90 000 kg a hydroxidu sodného tekutého 47,5% v množstve približne 40 000 kg.
Kyselina soľná technická musí spĺňať nižšie uvedené parametre:
Obchodný názov : Kyselina soľná 30-33% (technická a potr.)
Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008
Názov látky :KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ technická 30-33%
Indexové č. : 017-002-01-X
Č. CAS : 7647-01-0
Č.EK : 231-595-7
EU REACH-Reg. č. : 01-2119484862-27-xxxx
Relatívna hustota kyseliny soľnej technickej: 1,160 g/cm3.
ADR Trieda nebezpečnosti 8.
Medzinárodný chemický názov: HYDROCHLORIC ACID

Hydroxid sodný tekutý musí spĺňať nižšie uvedené parametre:
Obchodný názov : HYDROXID SODNY TEKUTÝ MIN 47.5%
Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008
Názov látky : Hydroxid sodný tekutý min.47,5%
Indexové č. : 011-002-00-6
Č. CAS : 1310-73-2
Č.EK : 215-185-5
EU REACH Reg. č.: 01-2119457892-27-xxxx
Relatívna hustota hydroxidu sodného tekutého min.47,5%: 1,53 g/cm3.
ADR Trieda nebezpečnosti 8.
Medzinárodný chemický názov: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

Predpokladané množstvo jednej dodávky kyseliny soľnej technickej 30-33% je 3,0- 4,0 m3 /3480 kg-4640 kg a predpokladané množstvo jednej dodávky hydroxidu sodného tekutého min. 47,5% je 2,0 -3,0 m3. – /3040 kg – 4560 kg/.
Interval dodávok je približne raz za 4 – 10 dní, v závislosti na aktuálnej potrebe prevádzky a množstva chemikálií v zásobníku u obstarávateľa.
Požadujeme aby uvedené chemikálie boli dodávané naraz spolu v jednej dodávke.
Požadujeme, aby cisterna na dopravu uvedených chemikálií bola dvojkomorová, aby bolo možné v prípade potreby doplniť zásobník kyseliny chlorovodíkovej technic. 30-33% a zásobník hydroxidu sodného tekutého 47,5% u obstarávateľa. Aby nedochádzalo k úniku do okolitého prostredia je potrebná vhodná prípojka na prečerpávanie médií do zásobníkov obstarávateľa – prípoj na koncovku výpust. VK 50 bajonet.
Cisterna na prevoz kyseliny chlorovodíkovej technic. 30-33% a hydroxidu sodného tekutého min. 47,5% musí byť zvnútra pogumovaná.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.02.2020 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty