Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:16

Karta obstarávania #MK/A/2020/09051
Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. etapa, 2. stavba

Informácie

ID zákazky
6405
Názov predmetu
Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. etapa, 2. stavba
Číslo spisu
MK/A/2020/09051
Číslo z vestníka VO
29/2020
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
263 192,57 EUR
Hlavný CPV
45233162-2 - Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
Doplňujúci CPV
45233290-8 - Inštalácia dopravných značiek
45233221-4 - Natieračské práce povrchu vozoviek
45311000-0 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45233222-1 - Dláždiace práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Stavebné práce na vykonaní diela: „Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. etapa, 2. stavba“ zahŕňajúce vybudovanie novej cyklistickej cestičky celkovej dĺžky 521,216 m, opevnenie brehu Čermeľského potoka, preložku resp. ochranu existujúcich vedení, výstavbu objektov súvisiacich s Detskou železnicou (spevnené plochy, plocha pre skladovanie uhlia a pre detské ihrisko) a údržbu nadväzujúceho úseku existujúcej cyklistickej cestičky po cvičnú skalu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.03.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.03.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Dokumenty