Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.05.2019 03:42

Karta obstarávania #ÚTVO 33392/2018/Baz
Rekonštrukcia plochej strechy so zateplením materskej školy ZŠ s MŠ nám SUT, EP MŠ Ľudová 27 v Trnave

Informácie

ID zákazky
669
Názov predmetu
Rekonštrukcia plochej strechy so zateplením materskej školy ZŠ s MŠ nám SUT, EP MŠ Ľudová 27 v Trnave
Číslo spisu VO
ÚTVO 33392/2018/Baz
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
129 032,31 EUR
Hlavný CPV
45261100-5 - Montáž strešných konštrukcií
Doplňujúci CPV
45261410-1 - Strešné izolačné práce
45312310-3 - Práce na ochrane pred bleskom
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom realizácie je výmena strešných vrstiev so zateplením plochých striech celého objektu materskej školy v zmysle priloženej projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia strechy“ z 06/2016, zodp. Projektant Ing. Ladislav Lukačovič, č. o.: 4851*SP*11.
Projektová dokumentácia sa delí na:
- Stavebná časť
- Bleskozvod
- Vsakovanie dažďových vôd

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
25.06.2018 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Dokumenty