Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.06.2020 18:55

Karta zákazky #08400/2018/ODDVO
Nákup výpočtovej techniky pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja (Výzva č. 11)

Informácie

ID zákazky
6997
Názov predmetu
Nákup výpočtovej techniky pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja (Výzva č. 11)
Číslo spisu VO
08400/2018/ODDVO
Číslo z vestníka VO
231/2018 zo dňa 23.11.2018 pod číslom 16806-MUT
Číslo z vestníka EU
2018/S 225-514197
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
75 000,00 EUR
Hlavný CPV
30213000-5 - Osobné počítače
Doplňujúci CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače
30237270-2 - Puzdrá na prenosné počítače
30237410-6 - Počítačová myš
30237460-1 - Počítačové klávesnice
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja a všetky s tým súvisiace práce.
Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny. Miestom dodania predmetu zákazky je Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.
Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyšších požadovaných parametrov predmetu zákazky oproti tým, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii ponúkaného tovaru.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má na daný účel vyčlenenú.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.04.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.04.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty