Stav: Zrušená

Serverový čas: 19.05.2024 12:42

Karta obstarávania #502/2020
Oleje a mazivá 2020

Informácie

ID zákazky
7237
Názov predmetu
Oleje a mazivá 2020
Číslo spisu
502/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
65 619,300 EUR
Hlavný CPV
09211100-2 - Motorové oleje
Doplňujúci CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
09211400-5 - Prevodové oleje
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka mazacích olejov a mazív podľa požiadavky a popisu zadaného verejným obstarávateľom. Mazacie oleje a mazivá musia spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle STN a EN. Presný názov, opis technických vlastností, spôsob požadovaného balenia pri dodaní a predpokladaná spotreba na 1 rok sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.05.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty