Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2021 15:43

Karta obstarávania #MK/A/2020/08461
Stavebné práce pre stavbu: „Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko“

Informácie

ID zákazky
7430
Názov predmetu
Stavebné práce pre stavbu: „Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko“
Číslo spisu
MK/A/2020/08461
Číslo z vestníka VO
20299-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
556 380,38 EUR
Hlavný CPV
45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Ide o rozšírenie kapacity predškolského zariadenia - Materská škola Galaktická 9, Košice - elokované pracovisko,
stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov časti objektu ZŠ Galaktická 9 t.j. ich adaptácia pre potreby
materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Stavebné úpravy budú realizované za účelom rozšírenia kapacity
predškolského zariadenia zmenou účelu v užívaní stavby v určených priestoroch z pôvodnej prevádzky základnej školy
na materskú školu. Súčasný stav obsadenosti predškolského zariadenia MŠ Galaktická 11 je 125 detí. Stav obsadenosti
po rozšírení: 245 detí - rozšírenie kapacít o 120 detí (rozšírenie o 6 tried s kapacitou 20 detí /triedu).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.07.2020 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
07.07.2020 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Martin Vasko
martin.vasko@kosice.sk
+421 556419320

Dokumenty