Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.03.2019 11:03

Karta obstarávania #07294/2018/ODDVO
Most na ceste III/2644 (050 206) evid.č. 2644-1 Tomášovce

Informácie

ID zákazky
752
Názov predmetu
Most na ceste III/2644 (050 206) evid.č. 2644-1 Tomášovce
Číslo spisu VO
07294/2018/ODDVO
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
66 024,00 EUR
Hlavný CPV
45221110-6 - Stavebné práce na mostoch
Doplňujúci CPV
45100000-8 - Príprava staveniska
45233290-8 - Inštalácia dopravných značiek
45233140-2 - Práce na ceste
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je komplexná rekonštrukcia „Mosta na ceste III/2644 (050 206) evid.č. 2644-1 Tomášovce“, realizovaná vsunutím flexibilnej oceľovej konštrukcie za plnej premávky na komunikácii. Podrobné riešenie rekonštrukcie je spracované v súvisiacej projektovej dokumentácii vrátane sprievodnej dokumentácie (Príloha č. 5 Výzvy) a vo výkaze výmer (Príloha č. 3). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Opis predmetu zákazky ako Príloha č. 4 Výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.07.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Dokumenty