Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.01.2023 09:01

Karta obstarávania #1-2020- LK
Dodanie a prevádzkovanie komplexného riešenia VoIP telefónnych služieb

Informácie

ID zákazky
7846
Názov predmetu
Dodanie a prevádzkovanie komplexného riešenia VoIP telefónnych služieb
Číslo spisu
1-2020- LK
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
64200000-8 - Telekomunikačné služby
Doplňujúci CPV
32550000-3 - Telefonické zariadenia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie a prevádzkovanie komplexného riešenia VoIP telefónnych služieb t. j. prenos hlasu prostredníctvom internetového protokolu (ďalej len „VoIP infraštruktúra“) po dobu 24 mesiacov v sídle a zariadení verejného obstarávateľa, ktoré bude pozostávať z virtuálnej „hostovanej“ PBX s IVR menu funkcionalitou („Call centrum“), funkcionalitou záznamu hovorov, archívom zaznamenaných hovorov a SMS bránou, vrátane prenájmu aktívnych prvkov (switchov s PoE podporou, FXS prevodník) a IP telefónnych prístrojov vrátane bezdrôtových náhlavných súprav („headset“) pre „Call Centrum“.

Podrobná technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto požiadavky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.07.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Lucia Kohútková
kohutkova@olo.sk
+421 250110400

Dokumenty