Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 00:26

Karta obstarávania #MK/A/2020/14601
Prístupová komunikácia - Diamantová ulica

Informácie

ID zákazky
7931
Názov predmetu
Prístupová komunikácia - Diamantová ulica
Číslo spisu
MK/A/2020/14601
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
24 475,34 EUR
Hlavný CPV
45233225-2 - Stavebné práce na stavbe jednopruhových vozoviek
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Stavebné práce na na vybudovaní prístupovej komunikácie dĺžky 66,0 m a šírky 2,75 m resp. 2,17 m, súvisiace stavebné práce, dodávky stavebných výrobkov s dopravou na miesto použitia a služby, a. i. činnosti nevyhnutné na riadne a včasné vykonanie predmetu zákazky a jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi v zmysle výzvy a jej príloh. Bližšia špecifikácia, miesto a rozsah predmetu zákazky sú uvedené v prílohách výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.07.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Eva Fabová
eva.fabova@kosice.sk
+421 556419818

Dokumenty