Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2021 15:52

Karta obstarávania #MK/A/2020/17507
Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík II

Informácie

ID zákazky
8779
Názov predmetu
Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík II
Číslo spisu
MK/A/2020/17507
Číslo z vestníka VO
32511 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
768 176,96 EUR
Hlavný CPV
45233224-5 - Stavebné práce na stavbe dvojpruhových vozoviek
Doplňujúci CPV
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov
45233221-4 - Natieračské práce povrchu vozoviek
45233290-8 - Inštalácia dopravných značiek
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Uskutočnenie stavby „Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík II“ v členení stavebných objektov SO 01 Komunikácie a spevnené plochy, SO 02 Oporné (Zárubné) múry, SO 02.1 Oporný múr v km 0,410 90 – 0,467 01 v rozsahu podľa DSPRS „Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík, (km 0,323 53 – 0,791 84)“, HIP: ENTO spol. s r. o. Košice, zmluvy a jej príloh, t. j. všetky prípravné, stavebno-technické a montážne práce potrebné na vybudovanie obojsmernej dvojpruhovej komunikácie s chodníkom pre peších a cyklistickým chodníkom, parkoviska, oporných múrov, odvodňovacích zariadení, zvislé a vodorovné dopravné značenie, sadové úpravy, úpravy dotknutých plôch, a. i. súvisiace stavebné práce, dodávky stavebných výrobkov a materiálov vrátane dopravy na miesto použitia, služby a činnosti nevyhnutné na riadne a včasné uskutočnenie predmetu zákazky a jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi. Podľa návrhu zmluvy o dielo a jej príloh: č.1 „Špecifikácia diela, technické požiadavky“, č.2 Výkaz výmer.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.10.2020 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
06.10.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Martin Vasko
martin.vasko@kosice.sk
+421 556419320

Dokumenty