Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2020 08:39

Karta obstarávania #KÚS-Spr 429/2020
Služby technickej podpory informačného systému

Informácie

ID zákazky
8872
Názov predmetu
Služby technickej podpory informačného systému
Číslo spisu VO
KÚS-Spr 429/2020
Číslo z vestníka VO
33017-MSS
Číslo z vestníka EU
444511-2020
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
821 667,00 EUR
Hlavný CPV
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
Doplňujúci CPV
72250000-2 - Služby týkajúce sa podpory systému
72267000-4 - Služby na údržbu a opravu softvéru
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Z opisu predmetu zákazky vyplýva, že je nevyhnutné zachovať aplikačné zázemie pre hlavné procesy prebiehajúce u verejného obstarávateľa v správe integrovaného informačného systému, ktorý súčasne centralizuje a zosúlaďuje dáta využívané v rámci celej inštitúcie, a to z dôvodu zachovania komplexnosti, kvality, hospodárnosti a efektívnosti.
Verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti má za to, že ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie vykonávania servisných úkonov smerujúcich k bezproblémovému užívaniu informačného systému a predmetných služieb verejného obstarávateľa a jeho ďalších nevyhnutných úprav v rozsahu vyplývajúcom z legislatívnych a metodických zmien, resp. odôvodnených požiadaviek jeho používateľov. Servisné služby sa delia na a) služby technickej podpory prevádzky informačného systému (paušálne služby), b) služby úprav a legislatívnych update-ov (ostatné služby).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Opätovne zadaná zákazka

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.10.2020 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
19.10.2020 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Adresa
Hlavná 110
Košice - mestská časť Staré Mesto
042 65, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Mgr. Dagmar Takáčová
dagmar.takacova@ustavnysud.sk
+421 557207624
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2932

Dokumenty